Makaleler

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamı içinde veya özel kanunlardaki hükümlere uyularak bir kamulaştırma işlemi yapılmamış veya kamulaştırma işlemine başlanılmakla beraber tamamlanmamış olmasına rağmen, idare el koyarak bir taşınmaz mal üzerinde tesis veya bina yapar yahut o taşınmaz malı kamu yararına yönelik bir hizmete tahsis ederek mal sahibinin dilediği gibi kullanma hakkına karşı herhangi bir girişimde bulunursa, kamulaştırmasız el koyma söz konusudur.

Taşınmaz üzerinde yapı bulunması halinde öncelikle yapının sınıflandırılması gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her yıl Yapı yaklaşık birim maliyetlerini yönetmelik…

Bu husus hukuk sistemimizi uzunca bir zamandır meşgul etmektedir. Uygulamada yaşanan değişiklikleri kronolojik sırayla ele aldıktan sonra mevcut uygulamaya değinmekte fayda vardır:

Madencilik faaliyetleri özel mülkiyetteki taşınmazlarda yapılabileceği gibi devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan orman arazilerinde de, gerekli izinler alındıktan sonra yapılabilir.

Rodövans sözleşmesi, maden ruhsat hakkı sahiplerinin, ruhsat hukuku anlamındaki ruhsat hakkı kendisinde kalmak kaydıyla, sözleşme ile gerçek ve tüzel kişilere, üretimden alınacak belli bir pay almak karşılığı ile belli bir süreliğine maden işletme hakkının verilmesidir.

Mevzuatımızda, maden ruhsatlarının alınması, devredilmesi ve intikallerinin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Kanun maddesinde sayılan vasıfları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler, gerekli evrak ve başvuru formlarını hazırladıktan sonra, Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yaparak, adlarına maden arama ruhsatı düzenlenmesini talep edebilirler.